Email: kontakt@zagranica24.pl

Regulamin

1. Publikowanie treści w serwisie Zagranica24.pl (w dalszej treści nazwany Serwisem ogłoszeniowym) oraz korzystanie z Serwisu jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin.

Dodanie treści przez użytkownika jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Właściciel serwisu www.zagranica24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały graficzne publikowane na portalu oraz nie odpowiada za rzetelność firm, osób fizycznych zamieszczających ogłoszenia na portalu.

3. Ogłoszenia muszą być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami. Treść ogłoszeń i dołączone zdjęcia muszą być zgodne z charakterem serwisu (oferty pracy za granicą lub oferty chęci podjęcia pracy za granicą). Ogłoszenia muszą być umieszczone w odpowiednich kategoriach. Ogłoszenie z ofertą pracy musi posiadać w treści poprawne dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy (adres, telefon, e-mail).

Nie należy:

-umieszczać w treści ogłoszeń adresów URL do innych serwisów www,

-umieszczać ogłoszeń związanych z prostytucją,

-umieszczać wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danej kategorii,

-umieszczać treści nie zgodnych z tematyką strony.

Ogłoszenia nie spełniające tych wymagań będą usuwane bez odszkodowania.

4. Administrator Serwisu ma prawo odmowy przyjęcia treści do publikacji, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

5. Publikacja treści dokonywana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu.

6. Długość okresu publikacji określa Ogłoszeniodawca poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu podczas umieszczania Ogłoszenia w serwisie.

7. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Ogłoszeniodawca określa kategorię Ogłoszenia oraz wypełnia dostępny formularz.

8. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie jest darmowa.

9. Serwis jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług w zakresie publikacji Ogłoszeń z przyczyn technicznych. Serwis  dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Serwis ogłoszeniowy zobowiązań z tytułu publikacji Ogłoszeń.

10. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

11. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączone do nich elementy graficzne.

12. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach – informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

13. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu ogłoszeniowego poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

14. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści/ materiałów zawartych na www.zagranica24.pl może odbyć się tylko za pisemną zgodą administratora portalu.

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marzec 2014 roku.

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”